Полезные видеоуроки

26 авг. 2011 г.

KOKKUVÕTTED EOA JALGRATTASEMINARIST

KOKKUVÕTTED EOA JALGRATTASEMINARIST
Seminaril osalenud 31 olümpiaakadeemiku ning eesti ja vene õppekeelega koolide kehalise kasvatuse õpetaja arvamuse kohaselt on olümpiahariduse võrgustiku toimimiseks vajalikud hea (kooliolümpiamängude) idee, sihtgrupp (õpilased, üliõpilased), entusiastlikud tegijad, soosiv keskkond (kolleegide, kohaliku võimu toetus), partnered (baasid, organisatsioonid) ja nende kaasamine, otsekontaktid ja kommunikatsioon, meedia (kohalikud ajalehed) ja internet.
Kõige tähtsamateks eeldusteks heale ja toimivale võrgustikule on ikka inimesed, suhted ja hea tahe. Samuti on tähtis koolitusseminaride korraldamine lisaks kehalise kasvatuse õpetajatele ka huvijuhtidele ja direktoritele; suvelaagrite korraldamine laiale noortemassile (integratsioon) ning EOA osavõtt massispordiüritustest. Lisaks olemasolevatele koostöövõimalustele koolidega, muuseumiga, keskorganisatsioonidega, alaliitudega peaks otsima uusi koostöövõimalusi eelkõige spordiklubidega, aga ka sarnaste võrgustikega väljaspool Eestit.
Heaks võimaluseks info levitamiseks ja võrgustiku laiendamiseks on EOA esindaja või kooliolümpiamängude korraldajate esinemised kehalise kasvatuse ainesektsioonides.
Võrgustikutöö toimimise negatiivseteks ehk takistavateks teguriteks peeti inimeste passiivsust ja inertsust, lapsevanemate halba eeskuju, levihäireid ja troppamist, killustatust, rutiini, koolide juhtkondade leiget suhtumist, vähest meediakajastust ning rasket materiaalset olukorda.
Lisaks rühmatööle ja võrgustikutöö-teemalistele aruteludele oli seminarist osavõtjatel võimalik kuulata mitmeid ettekandeid, mis omasid põnevaid vaatenurki ning andsid mõtteainet järgmistel sportlikel (meeskonnatöö)teemadel:
1)     Vabavõitlus ja selle seosed antiikolümpiamängudega (Jorgen Matsi);
2)      Elu profisportlasena... enne ja pärast (Kristjan Kais);
3)      Tartu Rattamaratoni areng ja tulevikusuunad (Indrek Kelk).
EOA koolitusseminar toimus tõeliselt sportlikus jalgrattaseminari vormis, mis andis osalejatele suurepärase võimaluse keha, tahte ja vaimu harmooniliseks arendamiseks. Meie jalgrattateekond kulges Valgast Jõgevestele, Jõgevestelt Tõrvasse ja Helmesse ning kolmandal päeval Jõgevestelt Elvasse. Teekonda rikastas aja- ja kodulooline info Barclay de Tolly mausoleumist, Helme koduloomuuseumist ja Hellenurme Veskimuuseumist. Selline ühine jalgrattasõidu kogemus liitis koolitusseminarist osavõtjaid ning tekitas tõelise meie-tunde.  
Suu tänu kõikidele tublidele seminarist osavõtjatele ning Eesti Kultuurkapitalile! 

Комментариев нет:

Отправка комментария